برای تو

حــالا کــه رفتــه ای،

پــرنــده ای آمــده اســت 

در حــوالــی همیــن بــاغ روبــرو ! 

هیــچ نمــی خــواهــد، 

فقــط مــی گــویــد: کــو کــو

/ 1 نظر / 8 بازدید